آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید سنگفرش پرسی بتنی

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید سنگفرش پرسی بتنی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به خرید سنگفرش…

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید لوله جهت اجرای پروژهای آبرسانی

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید لوله جهت اجرای پروژهای آبرسانی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵۰۹ مورخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به…

آگهی تجدید مناقصه عمومی بهسازی ضلع شمال و جنوب محور خیابان انقلاب

آگهی تجدید مناقصه عمومی بهسازی ضلع شمال و جنوب محور خیابان انقلاب

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۰ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت…

آگهی تجدید مناقصه عمومی تهیه سنگفرش پیاده رو و کفسازی محور انقلاب (فردوس)

آگهی تجدید مناقصه عمومی تهیه سنگفرش پیاده رو و کفسازی محور انقلاب (فردوس)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به: ۱- تهیه…

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش ۲۳ قطعه زمین از املاک شهرداری

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش ۲۳ قطعه زمین از املاک شهرداری

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵۰۶ مورخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به…

آگهی مناقصه عمومی خرید ۵ هزار کامیون خاک نباتی

آگهی مناقصه عمومی خرید ۵ هزار کامیون خاک نباتی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به برگزاری خرید…

آگهی مزایده عمومی فروش ۱۴ قطعه زمین از املاک شهرداری

آگهی مزایده عمومی فروش ۱۴ قطعه زمین از املاک شهرداری

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۳۲۸ مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به…

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث فضای سبز ضلع غرب بلوار خلیج فارس

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث فضای سبز ضلع غرب بلوار خلیج فارس

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به اجرای عملیات…

آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث بوستان واقع در کوچه شماره ۲۱ بلوار امام علی (ع)

آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث بوستان واقع در کوچه شماره ۲۱ بلوار امام علی (ع)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به احداث بوستان واقع…

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش ۲۳ قطعه زمین از املاک شهرداری

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش ۲۳ قطعه زمین از املاک شهرداری

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش ۲۳قطعه…