آگهی تجدید مزایده عمومی فروش زمین

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش زمین

توضیحات سند: شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبات شماره ۴۳۳ مورخ ۹۴/۶/۳۰ و ۶۹۴ مورخ ۹۴/۱۰/۲۰  شورای محترم…

آگهی مناقصه عمومی (امور مربوط به نگهداری و تنظیف سرویسهای بهداشتی سطح شهر)

آگهی مناقصه عمومی (امور مربوط به نگهداری و تنظیف سرویسهای بهداشتی سطح شهر)

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۶۸۳ مورخ ۹۴/۱۰/۱۷ شورای محترم اسلامی شهر،  امور مربوط…

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

توضیحات سند:   شهرداری رفسنجان  در نظر  دارد بر اساس مصوبه شماره  ۷۱ مورخ ۹۴/۲/۱۳  شورای محترم اسلامی شهر، اجرای ساخت…

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴۶۲ مورخ ۹۴/۷/۸  شورای محترم اسلامی شهر  نسبت به…

آگهی مزایده عمومی فروش زمین

آگهی مزایده عمومی فروش زمین

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر نسبت به فروش ۲۰۴ قطعه زمین از…

آگهی مناقصه عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری رفسنجان

آگهی مناقصه عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری رفسنجان

توضیحات سند: شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  ۶۱۲-۱۳۹۴/۹/۱۶ شورای محترم اسلامی شهر، حفظ و نگهداری فضای…