آگهی مناقصه عمومی خرید برنج وروغن جهت امور رفاهی

آگهی مناقصه عمومی خرید برنج وروغن جهت امور رفاهی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد براساس مجوز ۲۰۸ شماره مورخ ۱۴۰۱/۳/۱ شورای محترم اسلامی شهر ،نسبت به خرید برنج وروغن…

آگهی تجدید مزایده عمومی ۳۰ قطعه زمین از املاک شهرداری

آگهی تجدید مزایده عمومی ۳۰ قطعه زمین از املاک شهرداری

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۳۲۸ مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱  و ۸۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶  شورای محترم…

آگهی تجدید مزایده عمومی ۴۲۹ قطعه زمین از املاک شهرداری

آگهی تجدید مزایده عمومی ۴۲۹ قطعه زمین از املاک شهرداری

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۶۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش ۴۲۹…

آگهی تجدید مناقصه عمومی عملیات احداث بوستان گردشگری در بلوار امام حسین (ع)، حفاری جهت احداث شمع بتنی و اجرای عملیات آرماتور بندی و قالب بندی پل روگذر در بلوار خلیج فارس

آگهی تجدید مناقصه عمومی عملیات احداث بوستان گردشگری در بلوار امام حسین (ع)، حفاری جهت احداث شمع بتنی و اجرای عملیات آرماتور بندی و قالب بندی پل روگذر در بلوار خلیج فارس

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به : ۱-…

آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث بوستان محله ای خیابان شهید ابولی، اجرای عملیات زیرسازی معابر سطح شهر و خرید سنگفرش پرس بتنی

آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث بوستان محله ای خیابان شهید ابولی، اجرای عملیات زیرسازی معابر سطح شهر و خرید سنگفرش پرس بتنی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به : ۱-…

آگهی تجدید مناقصه عمومی زیرسازی وآسفالت بلوار های خلیج فارس، شهید مقیمی، کوثر و سایر معابر اصلی سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی زیرسازی وآسفالت بلوار های خلیج فارس، شهید مقیمی، کوثر و سایر معابر اصلی سطح شهر

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به زیرسازی وآسفالت…

آگهی مزایده عمومی فروش یک قطعه زمین از املاک شهرداری واقع در بلوار امام حسین (ع)

آگهی مزایده عمومی فروش یک قطعه زمین از املاک شهرداری واقع در بلوار امام حسین (ع)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۶۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش یک…

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش ۳۰ قطعه زمین از املاک شهرداری

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش ۳۰ قطعه زمین از املاک شهرداری

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۳۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳  و ۸۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ شورای محترم اسلامی شهر،…

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید ۵ هزار کامیون خاک نباتی

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید ۵ هزار کامیون خاک نباتی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به خرید ۵۰۰۰ کامیون…

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید سنگفرش پرسی بتنی

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید سنگفرش پرسی بتنی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به خرید سنگفرش…