پاسخگویی سامانه ۱۳۷ با حضور مدیران شهرداری رفسنجان

پاسخگویی سامانه ۱۳۷ با حضور مدیران شهرداری رفسنجان

مدیران شهری شهرداری رفسنجان با حضور در مرکز ۱۳۷ پاسخگوی مستقیم مطالبات شهروندان بودند.

حضور و پاسخگویی مستقیم مدیران شهری رفسنجان در سامانه ۱۳۷

حضور و پاسخگویی مستقیم مدیران شهری رفسنجان در سامانه ۱۳۷

مدیران شهری شهرداری رفسنجان در برنامه ارتباط مستقیم با شهروندان به تماس های مردمی پاسخ دادند.

پاسخگویی مستقیم مدیران شهری رفسنجان به شهروندان در سامانه ۱۳۷

پاسخگویی مستقیم مدیران شهری رفسنجان به شهروندان در سامانه ۱۳۷

مدیران شهری شهرداری رفسنجان با حضور در مرکز ۱۳۷ پاسخگوی مستقیم مطالبات شهروندان بودند.

تنظیف معابر بیشترین درخواست شهروندان از شهرداری رفسنجان

تنظیف معابر بیشترین درخواست شهروندان از شهرداری رفسنجان

بیشترین درخواست شهروندان از شهرداری رفسنجان از طریق سامانه ۱۳۷ از ابتدای سال تاکنون مربوط به تنظیف معابر بوده است.

پاسخگویی بی‌واسطه مدیران شهری رفسنجان به شهروندان

پاسخگویی بی‌واسطه مدیران شهری رفسنجان به شهروندان

مدیران شهری شهرداری رفسنجان با حضور در مرکز ۱۳۷ پاسخگوی مستقیم مطالبات شهروندان بودند.

پاسخگویی مستقیم مدیران شهرداری رفسنجان به مطالبات شهروندان در سامانه ۱۳۷

پاسخگویی مستقیم مدیران شهرداری رفسنجان به مطالبات شهروندان در سامانه ۱۳۷

 مدیران شهری شهرداری رفسنجان امروز در مرکز فوریت های شهری ۱۳۷، پاسخگوی مستقیم مطالبات و درخواست‌های شهروندان بودند.

ثبت ۸۱٠ تماس در سامانه ۱۳۷ شهرداری رفسنجان طی سه ماه دوم امسال

ثبت ۸۱٠ تماس در سامانه ۱۳۷ شهرداری رفسنجان طی سه ماه دوم امسال

مسئول پاسخگویی سامانه ۱۳۷ شهرداری رفسنجان گفت: ۸۱٠ تماس از طریق مرکز فوریت های شهری ۱۳۷ در سه ماهه دوم امسال ثبت شده که ۵٠٠ تماس آن مربوط به سیلاب اخیر بوده است.

پاسخگویی مستقیم مدیران شهرداری رفسنجان به درخواست های شهروندان در سامانه ۱۳۷

پاسخگویی مستقیم مدیران شهرداری رفسنجان به درخواست های شهروندان در سامانه ۱۳۷

مدیران شهرداری رفسنجان در مرکز فوریت های شهری ۱۳۷، پاسخگوی مستقیم مطالبات و درخواست‌های شهروندان بودند.