تنظیف معابر بیشترین درخواست شهروندان از شهرداری رفسنجان

تنظیف معابر بیشترین درخواست شهروندان از شهرداری رفسنجان

بیشترین درخواست شهروندان از شهرداری رفسنجان از طریق سامانه ۱۳۷ از ابتدای سال تاکنون مربوط به تنظیف معابر بوده است.