آغاز عملیات جدولگذاری و کانیوو بلوار شهید جمالی زاده

آغاز عملیات جدولگذاری و کانیوو بلوار شهید جمالی زاده

معاون شهرسازی وامور زیربنایی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات جدولگذاری و کانیوو بلوار شهید جمالی زاده (حد فاصل خیابان ۱۵ خرداد تا بلوار شهیدخالویی) خبر داد.