• منتشر شده در: ۱۴۰۱/۰۷/۱۷
  • توسط: خبرنگار رسانه شهرداری رفسنجان
  • تعداد بازدید: ۸۲
  • لینک کوتاه

شهرداری رفسنجان در نظر دارد براساس مجوز ۲۰۸ شماره مورخ ۱۴۰۱/۳/۱ شورای محترم اسلامی شهر ،نسبت به خرید برنج وروغن جهت امور رفاهی ،ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه وشرکت های واجد صلاحیت که تجربه وتوانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید نسبت به دریافت اسناد واطلاع ازشرایط شرکت در مناقصه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(مناقصه)مراجعه وپیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ از طریق سامانه مذکور تسلیم نمایند .ضمناً شرکت کننده بایستی اصل ضمانتنامه بانکی را ۲روز قبل از بازگشایی قیمت ها تحویل امور قراردادهای شهرداری مرکزی نمایند.(لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یاقبول تمام یاهریک ازپیشنهادات مختار است).
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه دراسناد مزایده درج شده است.( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)

مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسجان

جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید