پیشرفت پارک محله‌ای خیابان شهید ابولی به ۸۵ درصد رسید

پیشرفت پارک محله‌ای خیابان شهید ابولی به ۸۵ درصد رسید

به‌گفته معاون ‌شهرسازی وامور زیربنایی شهرداری رفسنجان عملیات عمرانی پارک محله‌ای در خیابان شهید ابولی به پیشرفت ۸۵ درصدی رسیده است.