پروژه گذر امامت در محله یادگار امام تکمیل شد

پروژه گذر امامت در محله یادگار امام تکمیل شد

معاون شهرسازی وامور زیربنایی شهرداری رفسنجان از تکمیل عملیات عمرانی پروژه گذر امامت در محله یادگار امام خبر داد.

جزئیات بهسازی و ساماندهی حاشیه بزرگراه خلیج فارس اعلام شد

جزئیات بهسازی و ساماندهی حاشیه بزرگراه خلیج فارس اعلام شد

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان به تشریح جزئیات بهسازی و ساماندهی حاشیه بزرگراه خلیج فارس پرداخت و گفت: عملیات عمرانی حاشیه بزرگراه خلیج فارس در راستای بهسازی و ساماندهی معابر و هدایت آب‌های سطحی در حال اجراست.

اجرای عملیات عمرانی احداث پیاده راه در بلوارهای شهید نوری و امام حسین (ع)

اجرای عملیات عمرانی احداث پیاده راه در بلوارهای شهید نوری و امام حسین (ع)

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات احداث پیاده راه در بلوارهای شهید نوری و امام حسین (ع) خبر داد.

اجرای عملیات جدولگذاری و کانیوو بیش از ۸۰ هزار متر از معابر در محلات

اجرای عملیات جدولگذاری و کانیوو بیش از ۸۰ هزار متر از معابر در محلات

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان از اجرای عملیات جدول‌گذاری و کانیوو در معابر اصلی و فرعی به طول بیش از ۸٠ هزار متر از ابتدای امسال تا پایان دی ماه خبر داد.

بهره برداری از ۵ بوستان حاشیه ای در آینده ای نزدیک

بهره برداری از ۵ بوستان حاشیه ای در آینده ای نزدیک

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان از تکمیل و بهره برداری از ۵ بوستان حاشیه ای در آینده ای نزدیک خبر داد.