دوره تربیت مربی ویژه فعالان قرآنی در مهمانشهر رفسنجان

دوره تربیت مربی ویژه فعالان قرآنی در مهمانشهر رفسنجان

دوره تربیت مربی ویژه فعالان قرآنی در مهمانشهر رفسنجان برگزار شد.

ادامه پیگیری شهردار رفسنجان برای جابجایی مهمان‌شهر و طرح جامع شهری

ادامه پیگیری شهردار رفسنجان برای جابجایی مهمان‌شهر و طرح جامع شهری

در دیدار شهردار رفسنجان با معاونین استاندار، جابجایی مهمانشهر و طرح جامع شهری مورد بررسی قرار گرفت.