تحلیل و بررسی مجموعه نقاشی «گل های کاغذی» در نشست «بر شانه نشانه»

تحلیل و بررسی مجموعه نقاشی «گل های کاغذی» در نشست «بر شانه نشانه»

دومین نشست «بر شانه نشانه» با تحلیل و بررسی مجموعه نقاشی «گل های کاغذی» اثر هنرمند نقاش خانم مریم سادات مرتضوی در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.