تکمیل پروژه مرمت بازار تاریخی رفسنجان تا پایان سال با حمایت شهرداری

تکمیل پروژه مرمت بازار تاریخی رفسنجان تا پایان سال با حمایت شهرداری

شهردار رفسنجان از تکمیل پروژه مرمت بازار در صورت واریز سهم مشارکتی میراث فرهنگی خبر داد.