بررسی مشکلات دانش آموزان در دیدار با شهردار رفسنجان

بررسی مشکلات دانش آموزان در دیدار با شهردار رفسنجان

شهردار رفسنجان در جمع دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.