اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان شهیدان کدخدایی

اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان شهیدان کدخدایی

 

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان از اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان شهیدان کدخدایی خبر داد.