تکمیل عملیات جدول گذاری و سنگفرش بلوار امام سجاد(ع)

تکمیل عملیات جدول گذاری و سنگفرش بلوار امام سجاد(ع)

معاون شهرسازی وامور زیربنایی شهرداری رفسنجان از تکمیل عملیات جدول گذاری و سنگفرش بلوار امام سجاد (ع) خبرداد.