تأثیر المان های حجمی در نشاط شهری موضوع سومین نشست «بر شانه نشانه»

تأثیر المان های حجمی در نشاط شهری موضوع سومین نشست «بر شانه نشانه»

در سومین نشست نقد و بررسی آثار هنرمندان، پیرامون تأثیر المان های حجمی در نشاط شهری بحث و تبادل نظر شد.

تحلیل و بررسی مجموعه نقاشی «گل های کاغذی» در نشست «بر شانه نشانه»

تحلیل و بررسی مجموعه نقاشی «گل های کاغذی» در نشست «بر شانه نشانه»

دومین نشست «بر شانه نشانه» با تحلیل و بررسی مجموعه نقاشی «گل های کاغذی» اثر هنرمند نقاش خانم مریم سادات مرتضوی در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.

«بر شانه نشانه» در فرهنگسرای رسانه میزبان هنرمندان تجسمی شد

«بر شانه نشانه» در فرهنگسرای رسانه میزبان هنرمندان تجسمی شد

اولین جلسه از سلسله نشست های ویژه برنامه نقد و بررسی آثار هنرمندان به همت معاونت هنری شهرداری رفسنجان و حضور هنرمندان در فرهنگسرای رسانه برپا شد.